Acta Infologica

Acta Infologica

Mobil Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

Yazarlar: Vildan ATEŞ

Cilt 5 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 39 - 52

Konular:Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Anahtar Kelimeler:M-Devlet, M_devlet kullanımı, Türkiye, Yapısal Eşitlik Modeli

Özet: Kablosuz ve mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler halka hizmet sunmada yeni bir kanal olan mobil devlete (m-devlet) olan ilgiyi arttırmıştır. Bu doğrultuda m-devlet uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve kullanılması kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, m-devlet kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Literatür taraması sonucu m-devlet kullanımını etkilediği düşünülen yedi faktörden (bilgi kalitesi, güvenlik algısı, güven, hizmet maliyeti, kullanım kolaylığı, sosyal etki, yararlılık) oluşan kuramsal model ve çalışmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak M-Devlet Kullanımı Ölçeği (M-DKÖ) geliştirilmiştir. Çalışmanın verileri Ocak 2020 tarihinde Ankara’daki üç devlet üniversitesinde öğrenim gören 183 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. M-devlet kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi için hazırlanan ölçeğinin faktör yapısı LISREL paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı güvenirliği ve yakınsama geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu kuramsal modeldeki yedi faktörün t değerleri, hata varyansları, standart katsayıları ve uyum indeksleri kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda kuramsal modeldeki yedi faktörden biri olan hizmet maliyeti dışındaki diğer altı faktörün m-devlet kullanımını etkilediği görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA