Turkish Journal of Science and Health

Turkish Journal of Science and Health

Üniversite Öğrencilerinde Covid 19 Pandemi Sürecinde Anksiyete, Depresyon ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar: ["Özden BASKAN", "Zeynep SOY", "Muammer ÇORUM", "Emre BASKAN"]

Cilt - , Sayı Cilt: 3 Sayı: 3 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.51972/tfsd.1084256

Anahtar Kelimeler:Covid 19,Anksiyete,Depresyon,Fiziksel Aktivite

Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinde anksiyete, depresyon ve fiziksel aktivite düzeylerini belirleyerek, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim gören 18-25 yaş arasında 132 öğrenci dahil edildi. Katılımcılar Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu ile değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirme sonuçlarından elde ettiğimiz verilere göre katılımcıların yaş ortalaması 21,20±0,15 idi. Katılımcıların %68,9’u (n=91) kadın, %31,1’i (n=41) erkekti. Katılımcıların koronavirus anksiyete ölçeği ortalaması 8,19±0,866 bulundu. Katılımcıların depresyon düzeyleri; %43,9’u minimal depresyon, %21,2’si hafif düzeyde depresyon, %25,8’i orta düzeyde depresyon, %9,1’i şiddetli depresyon sınıfındaydı. Katılımcıların %32,6’sı düzenli egzersiz yaptığını bildirirken, fiziksel aktivite düzeyleri %63,6’sının inaktif, %27,3’ünün minimal aktif, %9,1’inin çok aktif olduğu belirlendi. Düzenli egzersiz yapma ile koronavirüs anksiyetesinin azalması arasında pozitif yönde orta düzey (r=0,460, p<0,01), fiziksel aktivite düzeyinin artışı arasında zayıf korelasyon (r=0,182, p<0,05) bulundu. Kronik hastalık varlığı ile depresyon düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulundu (r=0,317, p<0,01). Sonuç: Covid 19 pandemi sürecinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen halen pandeminin anksiyete, depresyon ve fiziksel aktivite düzeylerinin olumsuz etkilerinin devam ettiğini düşünmekteyiz.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA