Turkish Journal of Science and Health

Turkish Journal of Science and Health

İnmeli Bireylerde Tibialis Anterior Kasına Uygulanan Kinezyolojik Bantlamanın Yürüme Parametreleri Üzerine Etkisi

Yazarlar: ["Emre BASKAN", "Muammer ÇORUM"]

Cilt - , Sayı Cilt: 3 Sayı: 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.51972/tfsd.1024748

Anahtar Kelimeler:İnme,Kinezyolojik Bantlama,Yürüme Analizi

Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı inmeli bireylerde tibialis anterior kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın yürüme parametreleri üzerine anlık etkisini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 53,57±12,38 olan 28 erişkin inmeli bireyler dahil edildi. Katılımcılara farklı zamanlarda kinezyolojik bantlama ve sham (flaster-rijit) bantlama ile ve herhangi bir müdahale yapılmadan yürüme analizi yapıldı. Kinezyolojik bantlama tibialis anterior kasına kas stimülasyon tekniği ile uygulandı. Sham bantlama kas, deri veya banda herhangi bir gerilim uygulanmadan origodan insersiyoya kadar tibialis anterior kası boyunca, ayak bileği nötr pozisyonda olacak şekilde uygulandı. Katılımcıların yürüme parametreleri BTS G-Walk Spatio-Temporal Yürüme Analiz Sistemi ile değerlendirildi. Bulgular: Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler ışığında tibialis anterior kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın yürüme parametrelerine anlık etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşıldı. (p>0,05). Ayrıca tibialis anterior kasına uygulanan kinezyolojik ve sham bantlamanın birbirlerine üstünlüğü olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak inmeli bireylerde tibialis anterior kasına kinezyolojik bantlama uygulaması yürüme fonksiyonlarını iyileştirmede yeterli değildir


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA