Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut , Selin Akçöltekin

Cilt 4 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 176 - 184

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliği, Öz Yeterlilik

Özet: Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterliliklerini demografik değişenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 37 maddede ve 6 faktörden oluşan “Bilimsel Araştırma Öz Yeterlilik” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe tümüne ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı .95 iken faktörlerin güvenirlik katsayısı ise .92; .81; .89; .89; .88 ve .86’tir. Ölçeğin ilgili boyutundan alınan yüksek puan katılımcının o boyuta ilişkin öz yeterliliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Araştırmanın örneklemini Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 2 farklı programında öğrenim gören 278 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterlilik arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunduğu bu farkında kadın öğrenciler lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki incelendiğinde 1 ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında istatistikî olarak anlamlı fark bulunduğu bu farkında 3. sınıf öğrencileri lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri açısından 3. sınıf öğrencileri lehine bu istatistikî farkın ortaya çıkmasında öğrencilerin 3. sınıfta bilimsel araştırma yöntemleri dersi almalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Son olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ve branşlarının takım sporu veya bireysel spor olması durumu ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi}, volume={4}, number={176–184}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut , Selin Akçöltekin}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut , Selin Akçöltekin. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut , Selin Akçöltekin. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. no. 176–184, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.