Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi

Yazarlar: İlim Sarıkaya , Alptürk Akcöltekin

Cilt 4 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 143 - 175

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Proje yarışmaları, TÜBİTAK, öğretmen adayları tutumları, bilimsel araştırma

Özet: Bu çalışmanın amacı, her yıl TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma yarışmasına, beden eğitimi branşın da proje hazırlanamamasına yönelik beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının tutum ve düşüncelerini incelemektir. Araştırma tarama yönteminde tasarlanmış karma araştırma modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Kafkas Ünivesitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksekokulun da öğrenim hayatlarına devam eden, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 321 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşaması nicel ve nitel olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri proje yarışmaları tutum ölçeği ile nitel veriler ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular yardımı ile elde edilmiştir. Araştırmanın veri analizi kısmında, elde edilen nicel verilerin analizinde verilerin dağılımına bakılarak verilerin parametrik olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının cinsiyetleri arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyi arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel araştırma yöntemleri dersi alıp/almama değişkenleri arasında ve son olarak da öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel bir araştırmaya katılıp/katılmama durumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir ( p>0.05). Buna ek olarak öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının aktif sporcu olma durumlarına göre ve öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının lisanslı sporcu olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucu elde edilmiştir ( p<0.05). Proje yarışmaları çerçevesinde öğretmen adaylarının bu proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya gönüllü oldukları sonucu elde edilmesiyle birlikte, proje yarışmalarının öğrencilerin bilime bakış açısını olumlu yönde etkilediği, bilimsel araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı ve öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi olmalarına zemin hazırladığı sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca öğrenciler arasında ki grup etkileşimin fazla olmasından dolayı arkadaşlık ortamının etkili olup güç kazanacağı, öğrencilerin tecrübe kazanarak yeni bilgilere ulaşabilecekleri yararlı bilgiler edinecekleri görülmüştür. Buna ek olarak öğrenci gelişimiyle beraber proje yarışmalarına danışman olarak katılacak öğretmenlerin de gelişim gösterip meslek hayatlarına fayda sağlanacağı ve öğretmenlerin de tecrübe sahibi olarak daha faydalı olabilecekleri sonucu elde edilmiştir. Süreç devam ederken ve süreç bitiminde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin ve iletişim gibi çeşitli özelliklerinin de  geliştiği sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yarışma sürecine katılabilmeleri durumunda bu durumun onları mutlu edebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi}, volume={4}, number={143–175}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={İlim Sarıkaya , Alptürk Akcöltekin}, year={2020} }
APA
KOPYALA
İlim Sarıkaya , Alptürk Akcöltekin. (2020). TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
İlim Sarıkaya , Alptürk Akcöltekin. TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi. no. 143–175, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.