Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

Yazarlar: Göksu Çiçekli Koç

Cilt 2 , Sayı 2 , 2018 , Sayfalar 34 - 45

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Konuşma Eğitimi, Türkçe Öğretmen Adayı, Türkçe Eğitimi

Özet: Dil, anlama becerileri olan dinleme ve okuma ile anlatma becerileri olan yazma ve konuşmadan oluşmaktadır. İnsanlar kendilerini ifade edebilmek ve diğer insanlarla anlaşabilmek için anlatma becerilerinden en fazla konuşmayı tercih etmektedirler.  Konuşma her ne kadar doğuştan getirilen bir özellik olarak kabul edilse de verilecek eğitimle daha düzgün ve daha etkili hale gelebilmektedir. Araştırmalar öğretmenin sınıf içindeki yaklaşımının öğrencilerin daha düzgün ve daha etkili konuşma dili kazanmasında önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. İlköğretim öğrencilerinin konuşma konusunda öğretmenlerini, özellikle Türkçe öğretmenlerini örnek aldıkları düşünüldüğünde Konuşma Eğitimi dersinin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Dolayısıyla bu derse yönelik tutumun da yüksek olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının Konuşma Eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü ve bölüm tercih durumu değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Ceran (2012) tarafından geliştirilen “Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 34 maddeden oluşan Likert tipi ölçek 47 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının Konuşma Eğitimi dersine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiş ancak cinsiyet, mezun olunan lise türü ve bölüm tercih durumu değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları}, volume={2}, number={34–45}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Göksu Çiçekli Koç}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Göksu Çiçekli Koç. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Göksu Çiçekli Koç. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları. no. 34–45, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.