Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri

Yazarlar: Sevda Yılmaz

Cilt 3 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 1 - 17

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Çocuk, Çocuk Hakları, Öğretmen Adayı

Özet: Bu araştırma eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür.  Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 33 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 19’u kız ve 14’ü erkektir. Araştırmada ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu altı sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve tanımlanmasını sağlayan yöntemlerden biri olan içerik analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çocukların sahip oldukları haklar konusunda yaşama ve gelişim hakları düzeyinde yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları, katılım ve korunma boyutlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda uygulanan yaptırımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve çocuk haklarını en yoğun şekilde okulda verilen derslerden, sosyal çevreden ve öğretmenlerinden öğrendiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çocukların yaşama boyutu altında sağlık ve barınma hakkını etkin bir şekilde kullandıklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri}, volume={3}, number={1–17}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Sevda Yılmaz}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Sevda Yılmaz. (2019). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri (Vol. 3). Vol. 3. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Sevda Yılmaz. Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri. no. 1–17, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2019.