Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Cihat Yağlı , Ahmet Onur Çobanoğlu

Cilt 3 , Sayı 2 , 2019 , Sayfalar 27 - 39

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Taşımalı Eğitim, Öğrenci, Akademik Başarı

Özet: Taşımalı eğitim uygulamasının ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Çan ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması gerçekleştirilen ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini bu kapsamdaki dört okulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan verilerin toplanması amacıyla; sınıf listeleri, öğretmen not çizelgeleri, başarı belgesi alma durumu formları ve seviye belirleme sınavı toplu sonuç listeleri incelenerek öğrencilerin akademik başarıları düzeylerini ortaya koyan bilgiler bir veri formunda toplanmıştır. Velilerin analizinde yüzde, frekans, parametrik  testlerden bağımsız örneklemler için t-testi bağımlı örneklemler için tek gönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda oluşan veriler araştırma tamamlandıktan sonra sunulup değerlendirme yapılacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, volume={3}, number={27–39}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Cihat Yağlı , Ahmet Onur Çobanoğlu}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Cihat Yağlı , Ahmet Onur Çobanoğlu. (2019). Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Vol. 3). Vol. 3. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Cihat Yağlı , Ahmet Onur Çobanoğlu. Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. no. 27–39, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2019.