Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Pepee Çizgi Filminde Kullanılan Şarkıların Kavramlar Bağlamında Göstergebilimsel (Semiyotik) Analizi

Yazarlar: ["Mehmet Yiğit ERSOYDAN"]

Cilt - , Sayı Cilt: 8 Sayı: 1 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Çizgi film,Çocuk şarkısı,Göstergebilim,Kavram,Müzik,Pepee.,Cartoon,Child song,Concept,Semiotic,Music

Özet: Bireylere toplumsal değer ve normlara ait kavramların erken dönemde kazandırılması için çocuk şarkılarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların kavramlar bağlamında göstergebilimsel (sémiotique) analizini yapmaktır. Bu amaçla, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların sözleri, Saussure’ün göstergebilim modeline göre gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi bağlamında içerik çözümlemesi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik çözümlemesinde temel varsayım iletilerin araştırılması ve iletişimin bu iletileri alan insanları aydınlatmasıdır. Bu bağlamda Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal (random) olarak belirlenen 5 çocuk şarkısının sözlerinden alınan kesitler çözümlenmiştir. Belirginlik ilkesi gereği diğer yönler göz ardı edilerek yalnızca “kavramlar” bağlamında çözümleme yapılmıştır. Göstergebilim araştırmalarında başlangıçtan itibaren belirginlik ilkesinin benimsenmesi zorunludur. Belirginlik ilkesine göre, araştırmaya başlarken karar alınır ve derlenmiş olgular diğer tüm yönleri yok sayılarak yalnızca bir yönü ile “bir tek açıdan” betimlenir. Belirlenen Pepee şarkılarının içerik çözümlemesi sonucu ulaşılan göstergeler, MEB okul öncesi programında yer alan kavram kategorileri çizelgesi (Ek 5) ile de karşılaştırılmıştır. Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler; renkler, temizlik, boyut, şekiller ve duyu organları kavramlarıdır. Bu göstergelerden yalnızca temizlik kavramı, MEB’in kavram kategorileri çizelgesinde yer almamaktadır. İçerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler, MEB’in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı ve Ek 5 kavram kategorileri çizelgesinde yer verdiği kavramlar ile tutarlıdır. Pepee şarkılarından rastlamsal olarak belirlenen beş çocuk şarkısının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergelerin, MEB’in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı kavramlarla tutarlı olması; Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının, çocuklara erken yaşta evrensel geçerliği olan temel kavramları şarkılar aracılığı ile öğretmek üzere, pedagojik bir amaca dönük olarak bestelendiğini ortaya koymaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA