Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Spor Bilimleri Fakültesi ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Ender EREN, Muhammet KUSAN, Gül ÇAVUŞOĞLU, Ali Kerim YILMAZ

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 62 - 68

Konular:Spor Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Karar Verme Stili,Spor,Bölüm

Özet: Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi ve diğer fakülte öğrencilerinin karar verme stillerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören 151’i Spor Bilimleri Fakültesi, 149’u diğer fakültelere kayıtlı olan 150’si kadın ve 150’si erkek olmak üzere toplam 300 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgi formu ile Melbourne Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS versiyon 22.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak veriler t testi, tek yönlü ANOVA, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada cinsiyet, yaş, bölüm, yaşanılan yer, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, aktif spor yapma durumu ve yapılan spor türü değişkenleri karar verme ölçeği alt boyutlarına göre incelemeye alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre erteleyici karar verme stili alt boyutunda cinsiyet ve bölüm değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kaçıngan karar verme stili alt boyutunda ise bölüm değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Özgüven, dikkatli karar verme stili ve panik karar verme stili alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Erkek öğrencilerde erteleyici karar verme stili alt boyut puanı kadın öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerde kaçıngan karar verme stili alt boyutu puanı diğer fakülte öğrencilerine kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin, bölüm değişkeni düşünülerek, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin farklı faktörlerin etkisiyle erteleyici karar verme stilini tercih ettiği ve cinsiyet değişkeni düşünülerek, erkek öğrencilerin de erteleyici karar verme stilini tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin karar verme sürecinde problemlere yaklaşırken gösterdikleri bireysel farklılıklar, geçmiş spor yaşantıları veya aldıkları sportif ve akademik eğitimin diğer bölümlerden farklı bir yapıda olmasından kaynaklı olduğu düşünülebilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Spor Bilimleri Fakültesi ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, volume={2}, number={62–68}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Ender EREN,Muhammet KUSAN,Gül ÇAVUŞOĞLU,Ali Kerim YILMAZ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Ender EREN,Muhammet KUSAN,Gül ÇAVUŞOĞLU,Ali Kerim YILMAZ. (2020). Spor Bilimleri Fakültesi ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Vol. 2). Vol. 2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ender EREN,Muhammet KUSAN,Gül ÇAVUŞOĞLU,Ali Kerim YILMAZ. Spor Bilimleri Fakültesi ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. no. 62–68, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2020.