Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Kaan SERTER, Turgay BİÇER, Koray Emre KARA, Murat ŞENTUNA

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1 - 9

Konular:Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Anahtar Kelimeler:Empati,İletişim,BedEğitimi Öğretmeni

Özet: Araştırmada, İstanbul ili Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerini belirlemek ve empatik eğilim düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada, mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülmüş ve 173 beden eğitimi öğretmenine ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, 81’i Küçükçekmece ilçesinde, 92’si Başakşehir ilçesinde görev yapmaktadır. 54’ü kadın, 119’u erkektir. Katılımcı öğretmenlerin 35’i 21-30 yaş arasındayken, 31-40 yaş arasında 76, 41 ve üstü yaşta iste 62 öğretmen vardır. Örneklem grubunun evreni temsil eder nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Araştırma nicel yönteme göre tasarlanmış olup ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 8 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” ve 1988 yılında Dökmen tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği’nden (EEÖ)” yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, beden eğitim öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin orta düzeyde ve görev yeri, görev yapılan ilçe, meslekteki görev süresi ve gelir durumu değişkenleri ile empatik eğilim ölçeğinin arasında anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi}, volume={2}, number={1–9}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Kaan SERTER,Turgay BİÇER,Koray Emre KARA,Murat ŞENTUNA}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Kaan SERTER,Turgay BİÇER,Koray Emre KARA,Murat ŞENTUNA. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi (Vol. 2). Vol. 2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Kaan SERTER,Turgay BİÇER,Koray Emre KARA,Murat ŞENTUNA. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi. no. 1–9, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2020.