International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

COVID-19 Hastalarında Kritik Hastaların Saptanmasında Kullanılan COVID-Gram Risk Skorlamasının Türkiye Popülasyonunda Validasyonu

Yazarlar: Hasan Burak TOPRAK, Gökhan ERSUNAN, Özlem BİLİR, Mehmet ALTUNTAŞ, Özcan YAVAŞİ, Gürkan ALTUNTAŞ, Ali ÇELİK

Cilt 7 , Sayı 3 , 2021 , Sayfalar 35 - 51

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Covid-19,Risk score,Emergency Service

Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı acil servisten hastaneye yatış verilen Covid-19 hastalarında kritik hastaları saptamak için kullanılan “COVID-GRAM” kritik hastalık risk skorlamasının Türkiye popülasyonundaki validasyonu yapmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 01.08.2020 ile 31.01.2021 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurup Covid-19 nedeniyle yatış verilen 299 COVID-19 hastasının bilgisayar tabanlı hasta kayıtlarının geriye dönük incelenmesi ile yapılmıştır. Söz konusu incelemelerde hastaların yaş, cinsiyet, başvuru vital değerleri, başvuru şikayeti, akciğer grafisi, laboratuvar tetkikleri, komorbid hastalıkları ve sonlanım şekilleri kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortanca değeri 69 (22-96) bulunmuştur. COVID-GRAM risk skorlamasında bulunan akciğer grafisi (OO:9.72, %95 GA: 4.06 – 23.3), yaş (OO:1.05, %95 GA: 1.03 – 1.08), dispne (OO:10.3, %95 GA: 5.03 – 21.0), bilinç değişikliği (OO:77.91, %95 GA: 1.03 – 5870.48), komorbidite sayısını (OO:1.64, %95 GA: 1.32–2.05) kritik ve kritik olmayan hasta grupları arasında karşılaştırdığımızda bağımsız prediktör olarak karşımıza çıkmıştır. Laboratuvar parametrelerinden laktat dehidrogenaz (OO:1.002, %95 GA: 1.001 – 1.004) ve direkt bilurubin de (OO: 1.04, %95 GA: 1.01– 1.07) benzer şekilde bağımsız prediktör olarak karşımıza çıkmıştır. Çalışmamızda skorlamada bulunan hemoptizi, kanser öyküsü için gruplar arası anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Skorlamanın ROC eğrisi analizinde eğri altında kalan alan (AUC) %95 güven aralığı ile 0.874 bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda valide edildiği gibi COVID-GRAM risk skorlaması Covid-19 nedeniyle yatış verilen hastalarda kritik hastalığı saptamada tatmin edici bir başarıya sahiptir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={COVID-19 Hastalarında Kritik Hastaların Saptanmasında Kullanılan COVID-Gram Risk Skorlamasının Türkiye Popülasyonunda Validasyonu}, volume={7}, number={35–51}, publisher={International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, author={Hasan Burak TOPRAK,Gökhan ERSUNAN,Özlem BİLİR,Mehmet ALTUNTAŞ,Özcan YAVAŞİ,Gürkan ALTUNTAŞ,Ali ÇELİK}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Hasan Burak TOPRAK,Gökhan ERSUNAN,Özlem BİLİR,Mehmet ALTUNTAŞ,Özcan YAVAŞİ,Gürkan ALTUNTAŞ,Ali ÇELİK. (2021). COVID-19 Hastalarında Kritik Hastaların Saptanmasında Kullanılan COVID-Gram Risk Skorlamasının Türkiye Popülasyonunda Validasyonu (Vol. 7). Vol. 7. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences.
MLA
KOPYALA
Hasan Burak TOPRAK,Gökhan ERSUNAN,Özlem BİLİR,Mehmet ALTUNTAŞ,Özcan YAVAŞİ,Gürkan ALTUNTAŞ,Ali ÇELİK. COVID-19 Hastalarında Kritik Hastaların Saptanmasında Kullanılan COVID-Gram Risk Skorlamasının Türkiye Popülasyonunda Validasyonu. no. 35–51, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 2021.