International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Elif DAMAR, Nursen BOLSOY

Cilt 7 , Sayı 3 , 2021 , Sayfalar 1 - 34

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Doğurganlık,Tutum,Geçerlik,Güvenirlik

Özet: Çalışma 2015 yılında Söderberg ve arkadaşları tarafından ikinci versiyonu geliştirilen Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği (Attitudes Toward Fertility And Childbearing Scale, AFCS)’ nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amacıyla yürütüldü.Metodolojik olarak yapılan araştırmanın örneklemini, Manisa ilindeki 20-30 yaş grubu henüz anne olmamış 240 kadın oluşturdu. Veriler, araştırmacı tarafından Birey Tanıtım Formu, Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanıtıcı bilgilerin sayı yüzde dağılımları, dil geçerliliği, kapsam geçerlik indeksi, yapı geçerliliği, standart hata, Cronbach’ın’ın Alfa katsayısı, madde toplam puan korelasyonu ve ölçek tepki yanlılığı testleri kullanıldı. Ölçek üç alt boyuta dağıldı, açıkladığı toplam varyans %65.10 bulundu. Ölçek alt boyut Cronbach’ın Alfa katsayıları sırasıyla birinci faktör; “Şimdiki Engel” α= 0.89, ikinci faktör; “Gelecekteki Önem” α= 0.92, üçüncü faktör; “Kadınlık Kimliği” α= 0.90 olarak bulundu. Madde analizi neticesinde maddelerin madde alt boyut puan korelasyonları şimdiki engel alt boyutunda 0.60-0.82, gelecekteki önem alt boyutunda 0.75-0.85, kadınlık kimliği alt boyutunda 0.78-0.90 arasında bulundu. Ölçek doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri incelendi ve “x2/df, CFI, NFI, NNFI” indekslerinin kabul edilebilir değerlerde olduğu, “RMSEA, GFI ve AGFI” indekslerinin ise kabul edilebilir değerleri karşılamadığı belirlendi. Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe formunun yapılan analizler sonucunda kabul edilebilir derecede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, volume={7}, number={1–34}, publisher={International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, author={Elif DAMAR,Nursen BOLSOY}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Elif DAMAR,Nursen BOLSOY. (2021). Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Vol. 7). Vol. 7. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences.
MLA
KOPYALA
Elif DAMAR,Nursen BOLSOY. Doğurganlık ve Çocuk Doğurmaya Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. no. 1–34, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 2021.